เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
08.47
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
08.47

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา 2557-2560
"สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพ"
พันธกิจ
1. พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2. พัฒนาสงขลาให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย
3. พัฒนาสงขลาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการผลิตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์รวม
ประชาชนในจังหวัดสงขลามีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ เพื่อสร้างความเติบโต ทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
2. เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานวัฒนธรรมหลากหลาย
4. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน