พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
เศรษฐกิจขยายตัวและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
เสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบนฐานวัฒนธรรม
หลากหลาย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีความพอเพียง
ตามเกณฑ์วัดความสุขมวลรวม
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนและรักษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติให้สมดุล
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ จังหวัดสงขลา
www.songkhla.go.th
สถานะ
ชื่อ
วันที่
สถานะ
ชื่อ
วันที่
VDO กิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม

2560

โพลสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์ใหม่สวยหรือไม่
ควรปรับปรุง
พอใช้
สวย

อากาศที่สงขลา