เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
14.39
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
14.39

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
สงขลาร่วมกับกลุ่มดาวสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่เยาวชนสร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก
15 สิงหาคม 2560

สงขลาร่วมกับกลุ่มดาวสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่เยาวชนสร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก

จังหวัดสงขลา ร่วมกับกลุ่มดาวสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่เยาวชนสร้างสรรค์ "สงขลามหาสนุก"เพื่อสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสงขลา 

วานนี้ (13ส.ค.60) ณ ลานกิจกรรมหลาด 2 เล (บริเวณซุ้มประตูเมืองสงขลา) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิด กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ สงขลามหาสนุก สร้างสุขเพื่อทุกคน ภายใต้วาระที่ 13 เดินหน้าสงขลาคนคุณภาพ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดูแลผู้สูงวัย ส่งเริมคนรุ่นใหม่ ใสใจเด็ก เยาวน สร้างค่านิยม ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน สืบทอดประเพณีท้องถิ่น สังคมพหุวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัดสงขลา ได้พัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคม กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณสงขลา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาเทคโนโลยีสงขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งวิทยา หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะครู อาจารย์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในครั้งนี้

เยาวชนถือเป็นกลุ่มพลังกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนและพัฒนา สร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเริ่มจากการเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ พัฒนาตนเองให้เป็นบุคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม เป็นผู้มีค่าที่นิยมที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสงขลา  " สงขลามหาสนุก "  

สำหรับกิจกรรมในเดือน สิงหาคมนี้ “หลาด 2 เล” ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 13 ส.ค. มีกิจกรรมบนถนนวัฒนธรรม การแสดง ผลงานเยาวชน การแสดงบนเวทีโดยกลุ่มเยาวชนต่างๆ การออกบู๊ทแสดงผลงานเยาวชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดยการจับมือร่วมกันระหว่าง กศน.สงขลา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา โซนจุดนัดพบคนรุ่นใหม่ หรือจุดปล่อยของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมต่างๆ ของน้องๆ นักศึกษาใน จ.สงขลา

********