เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ถามเงือกน้อย
เงือกน้อย
09.46
เงือกน้อย
สวัสดีจร้าาา... วันนี้มีอะไรให้เงือกน้อยช่วยคะ ถามเงือกน้อยมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้คะ
09.46

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
5 มกราคม 2561

 วันนี้ (5 ม.ค.61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยนายสุชาติ อนันตะ ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วิทยาการเครื่อข่าย สำนักงาน ก.พ.ร. และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในครั้งนี้

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการนำไปเป็นกรอบในการประมินตนเอง เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์กรและดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสมัครขอรับเข้าการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Certified FL) ฉบับที่ 2 และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการตรวจรับรองฯ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า จังหวัดสงขลา ไม่ผ่านการรับรอง ฯ เนื่องจากผลในหมวดที่ 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวดที่ 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ มีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการผ่านรับรอง ฯ ที่กำหนดให้ทุกหมวดต้องมีคะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป ทั้งนี้ในปี 2561 จังหวัดสงขลาได้ดำเนินการสมัครขอรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน(Certified FL) ฉบับที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการบรรยายการประเมินองค์การ ด้วยตนเองตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL) ในหมวด P : ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์การและหมวด 1 - 7 จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อประเมินตนเองแต่ละหมวด ตามโปรแกรม "คำนวณผลการประเมิน องค์กรด้วยตนเอง เพื่อรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐานฉบับที่ 2 (Certified Fundamental Level ฉบับที่ 2) ได้แก่บทที่ 1การนำองค์การ บทที่ 2 บทที่3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ บทที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร บทที่ 6การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการและบทที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว   ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

5 ม.ค.61    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา