คณะกรรมการ

ประกาศที่ อพ.สธ. 51 /2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา ที่ 3879/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ที่ อพ.สธ. 72/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการ

เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงานปี 2562 ของหน่วยงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาและสนับสนุนโครงการและงบประมาณจาก อพ.สธ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงาน

ความเป็นมาของ อพ.สธ.

พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกป้องยางนา ........ ในฤดูร้อนเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯโดยรถยนต์ เมื่อเสด็จฯ ผ่านอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มาก มีพระราชดําริที่จะสงวนบริเวณป่าต้นยางนี้ไว้เป็นสวนสธารณะด้วยพระราชทรัพย์ แต่ไม่สามารถจัดถวายตามพระราชประสงค์เพราะมีราษฎรเข้ามาทําไร่ทําสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น 3
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 315 750
โทรสาร 074 315 750
E-mail