หน้าหลัก|| ผู้บริหาร|| วิสัยทัศน์|| ยุทธศาสตร์|| แผนพัฒนาจังหวัด ||ข้อมูลทั่วไป|| ท่องเที่ยว|| ผลิตภัณท์|| แผนผังเว็บไซต์|| ผู้ดูแลระบบ
bot
free invisible hit counter
จังหวัดสงขลา
ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวด กษ
ในวันเสาร์-อาิทิตย์ 2-3 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มอ.หาดใหญ่
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๗.๑/ว๑๒๓๖  ลงว้ันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การจัดทำเอกสารข้อมูลจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖ (เอกสารแนบ)
หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๗.๑/ว ๑๒๓๖  ลงว้ันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เรื่อง การจัดทำเอกสารข้อมูลจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๖
หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๗.๑/ว ๙๑๖  ลงว้ันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เรื่อง การแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๗.๑/ว ๗๕๗  ลงว้ันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เรื่อง การแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
หนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ สข ๐๐๑๗.๑/ว ๖๑๖  ลงว้ันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เรื่อง การแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
หนังสือ  งานรัฐพิธี ที่ สข 0017.3/ ว1178  ลงว้ันที่ 28 กุมภาัพันธ์ 2556  เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี
หนังสือ  งานรัฐพิธี ที่ สข 0017.3/ ว1177  ลงว้ันที่ 28 กุมภาัพันธ์ 2556  เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานรัฐพิธี
หนังสือ  ที่ สข 0017.3/ว 1218  ลงว้ันที่ 5 ม่ีนาคม 2556  เรื่อง กิจกรรมพบปะยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงต่างๆ
หนังสือ  ที่ สข ๐๐๑๗.๑/ว ๗๓๕  ลงว้ันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกหน่วยงานภาครัฐในกระทรวง/จังหวัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของหน่วยงานภาครัฐอย่างยั่งยืน
หนังสือ  ที่ สข ๐๐๑๗.๓/ว ๕๒๗  ลงว้ันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖  เรื่อง การปรับปรุงภาคผนวก ๑ ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

จังหวัดสงขลา เร่งพิสูจน์ที่มาของก้อนน้ำมันสีดำบนชายหาดอ่าวไทยในพื้นที่อำเภอระโนด เกรงกระทบต่อเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้ง และชาวประมง
จังหวัดสงขลา ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วน แก้ปัญหาการจัดการน้ำในคาบสมุทรสทิงพระ
*มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา*
เทศบาลนครสงขลา จัดแข่งขันว่าวหาดสมิหลาและนิทรรศการว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556 (International Kite Samila Beach 2013)
จังหวัดสงขลา ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน ร่างแผนพัฒนาภาคการเกษตรและสหกรณ์
ธ.ก.ส. สงขลา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ อปท.- ธ.ก.ส. สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 4 (18/2556) เรื่อง คลื่นลมแรงในอ่าวไทยตอนล่าง [5-03-2556]
วัดเกาะเสือ หาดใหญ่ จัดสาธยายพระไตรปิฎก เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรื่องราวในพระไตรปิฎก และเข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ นี้ [20-02-2556]
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 56 [15-02-2556]
ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 3 ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ระดับภาค ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร [13-02-2556]
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2556 [12-02-2556]
ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้ /ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา /คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า /ผลกระทบต่อการเกษตร [12-02-2556]

ประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเย็นฤดี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำน้อย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างทาสีอาคาร โครงการนครหาดใหญ่งามตาเฉลิมฉลอง 84 พรรษา เทิดไท้องค์มหาราชัน(สาย 2,3)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างทำการจัดหาและขุดขนวัสดุทรายถมคันทาง เพื่อใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 โครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามห้าแยก ทางหลวงหมายเลข 44 ตัดกับทางหลวงหมายเลข4009
ประกวดราคาจ้าง
ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสนามกีฬากลาง"จิระนคร"
ประมูลจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในสนามกีฬากลาง"จิระนคร"
รายงานแสดงแผนการจัดสรรงบประมาณไปจังหวัด/ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556


body>