พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

พระราชดำริของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

พระราชดำริของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

 

พระราชดำริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนาและปรับปรุงโดย........
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานจังหวัดสงขลา
ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทร/โทรสาร 0-7431-3206,0-7431-2016 สป.มท.73026,73129

Email:songkhla@moi.go.th