คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 513 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
447 เทศบาลตำบลนาทับ
นายอดิเรก หมัดหมาน
p
นายกเทศมนตรีตำบลนาทับ
ม.7 ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7489-0785
โทรสาร(FAX)
0-7489-0786
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
448 อบต.แม่ทอม
นายชวลิต บุญช่วย
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-0729
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
449 เทศบาลตำบลโคกม่วง
นายสมนึก บุตรคง
p
นายกเทศมนตรีตำบลโคกม่วง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-3302
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
450 เทศบาลตำบลบ้านหาร
นายเกษม ธรรมชาติ
p
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหาร
ม.4 ตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7438-4098
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
451 อบต.สะพานไม้แก่น
นายยม ศรีเพชร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7431-8192
โทรสาร(FAX)
0-7431-8192 ต่อ 18
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
452 เทศบาลตำบลนาทวีนอก
นายธเนศ ล่องนาวา
p
นายกเทศมนตรีตำบลนาทวีนอก
ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-1642
โทรสาร(FAX)
0-7437-3338
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
453 เทศบาลตำบลบ้านนา
นายวีรยุทธ หมะสะแอ
p
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา
ม.8 ถ.จะนะ-ปัตตานี ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7420-7673
โทรสาร(FAX)
0-7420-7674
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
454 เทศบาลตำบลทุ่งลาน
นายประสิทธิ์ แก้วมรกต
p
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน
ม.9 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7424-2452-3
โทรสาร(FAX)
0-7424-2452
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
455 อบต. คลองทราย
นายประจวบ ทองกลิ่น
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.2 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-4335
โทรสาร(FAX)
0-7437-3433
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
456 อบต. ท่าประดู่
นายประเสริฐ เรืองแก้ว
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.1 ต.ท่าประดู่ อ.นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-3751 - 2
โทรสาร(FAX)
0-7437-3753
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
457 อบต.จะทิ้งพระ
นายศุภกร ภู่เพชร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ถ.เขาแดง-ระโนด ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7439-7420
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
458 อบต.คูขุด
นายเจษฎา นิยมเดชา
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7445-8215
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
459 อบต. ทับช้าง
นายสุทิน แท่งบำรุง
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.6 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7459-5124-5
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
460 อบต.คลองรี
นายขนบ แท่นประมูล
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7448-6168
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
461 อบต. คลองกวาง
นายโชติ ม่วงสอน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ม.3 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์
074-594113-5
โทรสาร(FAX)
0-7459-4112
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o