คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 526 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
439 อบต.ป่าชิง
นายอดูญ ทองเพชร
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7432-0057
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
440 อบต.ท่าบอน
นายปรีดี สุวรรณรักษา
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ระโนด จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7439-2664
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
441 อบต. ท่าช้าง

p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7432-8190
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
442 อบต.คลองเปียะ
นายเฉลิม ทองพรม
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-7135
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
443 อบต.คลองหอยโข่ง
นายแกล้ว ห้าวหาญ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.คลองหอยโข่ง
โทรศัพท์
0-7447-3356
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
444 อบต.นาหว้า
นายบรรจง ทองคำ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7432-5531
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
445 อบต. บางกล่ำ
นายอรุณพร พรหมโน
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7432-8256-7
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
446 อบต.คลองหลา
นายดุรงค์ ขาวจันทร์
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-3277
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
447 อบต.นาทับ
นายสุไหลหมาน โหดเส็น
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-6284
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
448 อบต.แม่ทอม
นายสักการียา หวังบิลหมัด
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7438-4098-9
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
449 อบต.โคกม่วง
นายรัฐพล ประพรม
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-3388
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
450 อบต. บ้านหาร
นายเกษม ธรรมชาติ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. บางกล่ำ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7447-0729
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
451 อบต.สะพานไม้แก่น
นายเพนิม ทองเส็น
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7431-8192
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
452 อบต. นาทวี
นายธเนศ ล่องนาวา
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ. นาทวี จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-1642
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
453 อบต.บ้านนา
นายฮ่าหรน หมันหลอ
p
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
อ.จะนะ จ.สงขลา
โทรศัพท์
0-7437-8541
โทรสาร(FAX)
-
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o