คำที่ใช้ในการค้นหา
(ชื่อหน่วยงาน, ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน=ชื่อหรือนามสกุล(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง))
ค้นหาข้อมูล
คำที่ต้องการค้นหา
จำนวน 513 รายการ     
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ตำแหน่ง
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร(FAX)
สังกัด
ประเภทส่วนราชการ
65 เทศบาลนครหาดใหญ่
นายไพร พัฒโน
p
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่ 445 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7423 5533,0 7424 3050
โทรสาร(FAX)
0 7423 5533
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
66 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
นายวรวัฒน์ ธีวะอิสระกุล
p
นายกเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ถ.กาญจนวนิช ต. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250
โทรศัพท์
0-7429 2884-6, 0-7421-0535
โทรสาร(FAX)
0-7429 2880
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
67 เทศบาลเมืองสะเดา
นายสุเมธ ศศิธร
p
นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา
เทศบาลเมืองสะเดา 99 ถ.กาญจนวานิช ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์
0 7441 1400
โทรสาร(FAX)
0 7441 1470
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
68 เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
นายบรรจง ปองผล
p
นายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาร์
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ 1/160 หมู่ 1 ถ.ป้อม ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์
0 7452 1024
โทรสาร(FAX)
0 7452 1024 ต่อ 31
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนภูมิภาค
o
69 เทศบาลเมืองสิงหนคร
นายธนากร สังฆโร
p
นากเทศมนตรีเมืองสิงหนคร
เทศบาลเมืองสิงหนคร หมู่ 5 ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
โทรศัพท์
0 7433 1769 ต่อ 108
โทรสาร(FAX)
0 7433 2750
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
70 เทศบาลตำบลปริก
นายสุริยา ยีขุน
p
นายกเทศมนตรีตำบลปริก
เทศบาลตำบลปริก
โทรศัพท์
0 7429 8300
โทรสาร(FAX)
0 7429 8297
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
71 เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
นายธัญพัฒน์ สุวรรณรัตน์
p
นายกเทศมนตรีตำบลสะบ้าย้อย
เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
โทรศัพท์
0 7437 7199 ต่อ 108 ,
โทรสาร(FAX)
0 7430 6247
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
72 เทศบาลตำบลจะนะ
นายเจะหมะ เลาะปี
p
นายกเทศมนตรีตำบลจะนะ
เทศบาลตำบลจะนะ 504 ถ.หลังที่ว่าการอำเภอ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์
0 7420 7101-3
โทรสาร(FAX)
0 7420 7100
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
73 เทศบาลตำบลเทพา
นายเฉลิมพล ทิพย์มณี
p
นายกเทศมนตรีตำบลเทพา
เทศบาลตำบลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150
โทรศัพท์
0 7437 6301,0 7437 6304
โทรสาร(FAX)
0 7437 6301
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
74 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร
นายประเสริฐ แซ่แต้
p
นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร
เทศบาลตำบลกำแพงเพชร 100 ม.1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์
0 7438 9020
โทรสาร(FAX)
0 7438 9020
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
75 เทศบาลตำบลนาทวี
นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์
p
นายกเทศมนตรีตำบลนาทวี
เทศบาลตำบลนาทวี ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์
0 7437 1925,0 7437 1538
โทรสาร(FAX)
0 7437 1726,0 7437 1654
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
76 เทศบาลตำบลนาสีทอง
นายวุฒ เพชรหนูเสด
p
นายกเทศมนตรีตำบลนาสีทอง
เทศบาลตำบลนาสีทอง 412 ม.1 ถ.ยนตรการกำธร ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90120
โทรศัพท์
0 7449 6566 ต่อ 11
โทรสาร(FAX)
0 77449 6566 ต่อ 47
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
77 เทศบาลตำบลควนเนียง
นายศุภกิจ พงศ์อักษร
p
นายกเทศมนตรีตำบลควนเนียง
เทศบาลตำบลควนเนียง ม.2 ถ.รัฐภูมิ ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
โทรศัพท์
0 7438 6539
โทรสาร(FAX)
0 7438 6535
กระทรวงมหาดไทย
ส่วนท้องถิ่น
o
78 สนง.สรรพสามิตภาคที่ 9
นางชนานันต์ วันแอเลาะ
p
ผอ.สนง.สรรพสามิตภาคที่ 9
สนง.สรรพสามิตภาคที่ 9 เลขที่ 227 ถ.สาครมงคล 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
0 7425 8781 -4 ต่อ 11
โทรสาร(FAX)
0 7425 8780
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o
79 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
นายออน อุ่นทวีทรัพย์ (รก.)
p
ผอ.สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ถ.นครใน อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์
0 7431-1014
โทรสาร(FAX)
0 7430 7040 ,0 7430 7042
กระทรวงการคลัง
ส่วนกลาง
o