กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561