กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560