กำหนดการปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดสงขลา
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561